پروژه نوسازی شمیران‌نو

  • نویسنده
  • 14.02.2015تاریخ
  • ساخت و اجرا, طراحی شهریدسته

شمیران نو

معماری در بخش دریافت وجودی خود (احساس و ادراک انسان از معماری) نیاز به مقدماتی دارد که هندسه از طریق جاگذاری تناسبات کوچک و بزرگ نسبت به مکان و مرکز معین ضمن رشد اعداد آن را فراهم می کند. در معماری تعادلی موزون، بین ساختمان و محیط طبیعی آشکار است و همانند یکی از موجودات طبیعت با آن همنفس و همدلی صورت گرفته است. معماری، انتقال دهنده معنی است و نه شکل لذا در پروژه بافت فرسوده شمیران نو، شهرداری منطقه چهار باتوجه به پیشینه ی خوب این مجموعه مبتنی بر برنامه ریزی و انجام مطالعات ساختاری دقیق در امر معماری و شهرسازی بر آن شد تا با کمک گرفتن از این مجموعه گامی بلند در اصلاح ساختار شهرسازی منطقه بردارد.


پروژه های مرتبط