۰۱۰۲۰۳

مجتمع تجاری اداری اربیل

  • Author
  • ۰۸٫۱۱٫۱۳۹۳Date
  • Categories

کارفرما: کمپانی تکرا

معماری شامل تمام محیط فیزیکی است که زندگی بشر را احاطه می کند و تا زمانی که عضوی از اجتماع متمدن هستیم نمی توانیم از حیطه آن خارج شویم زیرا معماری عبارت از مجموعه تغیرات و تبدیلات مثبتی است که همامنگ با احتیاجات بشر روی سطح زمین ایجاد شده است و تنها صحراهای دست نخورده از آن مستثنی هستند. معماری زنده، آن است که معرف صادق زمانه خود باشد.در همه قلمروهای ساخت آنرا می‌جوییم و از میان آنها کارهایی را برمی‌گزینیم که سخت از کاربری مورد انتظار تابعیت کرده، با مصالح خردمندانه ساخته شده و با ترکیب متناسب عناصر ضروری به زیبایی دست‌یافته باشند. در پروژه اربیل واقع در کردستان عراق سعی گردیده تا ساختمان تجاری اداری نه طبقه را به نحوی طراحی و اجرا نماییم تا “مجتمع” خود معرف صلابت و اقتدار مجموعه همراه با زیبائی بصری لازم باشد.


Related projects